Privacyverklaring Juridische Hogeschool Avans & Fontys

De Juridische Hogeschool Avans & Fontys is een samenwerking tussen Avans Hogeschool en Fontys Hogescholen. Avans en Fontys respecteren als gezamenlijke gegevensverantwoordelijken de privacy van (aspirant-)studenten, alumni, ouders van studenten, medewerkers, bezoekers, deelnemers aan onderzoek en relaties die betrokken zijn bij het hoger onderwijs en onderzoek van Avans, Fontys en specifiek de Juridische Hogeschool.

Voor de privacyregeling van Fontys wordt verwezen naar de privacyverklaring van Fontys Hogescholen.

Voor de privacystatement van Avans wordt verwezen naar de privacyverklaring van Avans Hogeschool.

De Juridische Hogeschool gaat zorgvuldig om met privacy en persoonsgegevens en verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een juiste invulling van haar taken als instelling voor hoger onderwijs.

De Juridische Hogeschool gebruikt persoonsgegevens voor onderwijsdoeleinden (inschrijving, administratie) en uitvoering van dienstverlening (publicaties, voorlichting, onderzoek).

Grondslag voor de verwerking is gebaseerd op één van de gerechtvaardigde grondslagen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zoals studieovereenkomst, wettelijke verplichting, gerechtvaardigd belang (studentenonderzoeken) of toestemming als de verwerking niet onder de andere grondslagen valt. Toestemming kan altijd door de betrokkene worden ingetrokken.

De Juridische Hogeschool verstrekt persoonsgegevens zoals naam, adres, geboortedatum en studieresultaten alleen voor vooraf vastgelegde doeleinden.

Om aan onderwijsdoeleinden en dienstverlening te kunnen voldoen kan de Juridische Hogeschool verwerkers inschakelen om persoonsgegevens te verwerken. Met verwerkers wordt een schriftelijke verwerkersovereenkomst gesloten, waarin overeenkomstig de AVG afspraken worden gemaakt over het onderwerp, aard en doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens en de categorieën van betrokkenen, de beveiligingsmaatregelen van de persoonsgegevens en de rechten en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke.

Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking te voorkomen. Persoonsgegevens kunnen alleen worden ingezien door medewerkers van de Juridische Hogeschool en/of Avans/Fontys die daar op basis van hun functie geautoriseerd toe zijn. Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.

Mochten persoonsgegevens onverhoopt toch buiten de regie van verwerkingsverantwoordelijke vallen, dan is er sprake van een inbreuk in verband met persoonsgegevens (ook wel ‘datalek’).  Studenten kunnen een vermoeden van een datalek melden volgens het protocol datalekken via:

  Medewerkers kunnen contact opnemen met de Informatiemanager van de Juridische Hogeschool 088-5259438. Of in dringende gevallen kan een melding gemaakt worden via:

  Medewerkers en studenten van wie de gegevens worden bewaard, hebben recht op inzage, op verbetering van onjuiste, onvolledige of niet-de-zaak-dienende-gegevens, verwijdering van de gegevens en recht op verzet tegen verwerking van bepaalde gegevens.

  Verzet wordt aangetekend bij de functionaris voor de gegevensbescherming van ofwel Fontys ofwel Avans. Hetzelfde geldt voor een klacht over onvoldoende naleving van de regels over de bescherming van persoonsgegevens.

  De functionarissen voor de gegevensbescherming van Avans en Fontys zien erop toe dat persoonsgegevens op juiste wijze worden verzameld en beschermd.

  Een klacht of verzoek kan ingediend worden via privacy@avans.nl (Avans) of isp-office@fontys.nl (Fontys).

  Cookies

  Om je meer service te bieden bij het bezoeken van onze website, maken we gebruik van cookies. Dit zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee je onze website bezoekt. Cookies regelen bijvoorbeeld dat je voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. Ook kunnen wij via cookies zien hoe vaak pagina’s op onze site worden bekeken. Met deze gegevens proberen wij onze site verder te verbeteren. Voor deze (functionele) cookies is geen toestemming nodig. Lees hier meer over de cookieverklaring