Privacyverklaring Juridische Hogeschool

De Juridische Hogeschool Avans-Fontys is een samenwerking tussen Avans Hogeschool en Fontys Hogescholen. Avans en Fontys respecteren als gezamenlijke gegevensverantwoordelijken de privacy van (aspirant-) studenten, alumni, ouders van studenten, medewerkers, bezoekers, deelnemers aan onderzoek en relaties die betrokken zijn bij het hoger onderwijs en onderzoek van Avans, Fontys en specifiek de JHS.

Voor de privacyregeling van Fontys wordt verwezen naar de privacyverklaring van Fontys Hogescholen.

Voor de privacystatement van Avans wordt verwezen naar de privacyverklaring van Avans Hogeschool.

De Juridische Hogeschool gaat zorgvuldig om met privacy en persoonsgegevens en verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een juiste invulling van haar taken als instelling voor hoger onderwijs. 

De Juridische Hogeschool gebruikt persoonsgegevens voor onderwijsdoeleinden (inschrijving, administratie) en uitvoering van dienstverlening (publicaties, voorlichting, onderzoek).

Grondslag voor de verwerking is gebaseerd op één van de grondslagen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zoals studieovereenkomst, wettelijke verplichting, gerechtvaardigd belang (studentenonderzoeken) of toestemming als de verwerking niet onder de andere grondslagen valt. Toestemming kan altijd worden ingetrokken.

De Juridische Hogeschool verstrekt persoonsgegevens zoals naam, adres, geboortedatum en studieresultaten alleen voor vooraf vastgelegde doeleinden.

Om aan onderwijsdoeleinden en dienstverlening te kunnen voldoen kan Juridische Hogeschool verwerkers inschakelen om persoonsgegevens te verwerken. Met verwerkers wordt een schriftelijke verwerkersovereenkomst gesloten, waarin afspraken worden gemaakt over doel, duur en omvang van de verwerking, de bewaartermijnen en de beveiligingsmaatregelen van de persoonsgegevens. 

Medewerkers en studenten van wie de gegevens worden bewaard, hebben recht op inzage, op verbetering van onjuiste, onvolledige of niet de zaak dienende gegevens, verwijdering van de gegevens en recht op verzet tegen verwerking van bepaalde gegevens.

Een verzoek om inzage moet schriftelijk worden ingediend bij het College van Bestuur van ofwel Fontys ofwel Avans (afhankelijk van bij welke hogeschool de student staat ingeschreven dan wel de medewerker in loondienst is). Verzet wordt aangetekend bij de functionaris voor de gegevensbescherming van ofwel Fontys ofwel Avans. Hetzelfde geldt voor een klacht over onvoldoende naleving van de regels over de bescherming van persoonsgegevens. 

De functionarissen voor de gegevensbescherming van Avans en Fontys zien er op toe dat persoonsgegevens op juiste wijze worden verzameld en beschermd.

Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking te voorkomen. Persoonsgegevens kunnen alleen worden ingezien door medewerkers van de Juridische Hogeschool en/of Fontys/Avans die daar op basis van hun functie toe bevoegd zijn. Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.

Cookies

Voor de juiste werking van de website JHS.nl maakt de Juridische Hogeschool gebruik van cookies, kleine tekstbestanden die naar uw computer worden gestuurd. Lees hier meer over de cookieverklaring