Keuzevakken deeltijd

In studiejaar 2019-2020 worden onderstaande keuzevakken aangeboden. Elk vak wordt getoetst met een tentamen van vijftig minuten. Per blok bieden we drie keuzevakken aan, uit elk rechtsgebied één. Uit die drie vakken kies je er twee per blok. In totaal volg je dus vier vakken, twee in periode 1 en twee in periode 2.

In blok 1 kun je kiezen uit:

Beslisbomen

Bij dit vak leer je, aan de hand van specifieke software, beslisbomen maken. Je analyseert hiervoor wet- en regelgeving en de bijbehorende jurisprudentie. Vervolgens zet je alle juridische keuzes of stappen op een rij. Een jurist of leek kan vervolgens met jouw beslisboom een juridisch verantwoorde uitkomst vaststellen.

Koop- en burenrecht

Bij het Kooprecht wordt het algemeen deel van het kooprecht behandeld. Bij het Burenrecht wordt ingegaan op titel 4 van boek 5 BW waarin de bevoegdheden en verplichtingen van eigenaren van naburige erven ten opzichte van elkaar zijn geregeld.

Bestuurs- procesrecht

De nadruk ligt op de inrichting van het bestuursproces en de vormgeving van het bestuursprocesrecht, waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteed aan de individuele rechtsbescherming en geschilbeslechting.

In blok 2 kun je kiezen uit:

Jeugd en veiligheid

Binnen het vak Jeugd en veiligheid staan jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit centraal. Deze problematiek wordt vanuit verschillende invalshoeken benaderd. Zo zal met behulp van de criminologie worden getracht een verklaring te geven voor crimineel gedrag onder jongeren.De nadruk binnen dit vak ligt op de strafrechtelijke aanpak van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit.

Arbeidsrecht

Onderwerpen als de 'eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst' of de 'zieke werknemer' krijgen in dit keuzevak meer diepgang en nuance. Onderwerpen die in de praktijk veelvuldig voer voor arbeidsrechtelijke geschillen zijn. Leerstukken, zoals het cao-recht, de overgang van onderneming en het bedrijfsongeval worden teruggebracht tot praktische en interessante juridische vraagstukken.

Socialezeker- heidsrecht

Bij socialezekerheidsrecht focussen we op de inkomenskant van de meest voorkomende regelingen: loondoorbetaling bij ziekte en de Ziektewet, arbeidsongeschiktheids- regelingen, Werkloosheidswet, volksverzekeringen AOW en ANW en de Participatiewet. Aan het eind van het blok kun je veel voorkomende vragen van uitkeringsgerechtigden over deze regelingen beantwoorden.